1. Giới thiệu khái quát

- Phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; Công tác đào tạo; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của viên chức, người lao động; Hoạt động nghiệp vụ công tác Đảng; Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng.

- Trưởng phòng qua các thời kỳ:

+ Năm 1975->1983: CV Trần Quốc Anh

+ Năm 1984->1995: CV Trần Thanh Hòa

+ Năm 1996->2009: CV Huỳnh Thị Út Mười

+ Tháng 7 năm 2009 đến nay: BSCKII. Trần Vũ Linh

 

Trưởng phòng: BSCKII Trần Vũ Linh

 

Phó Trưởng phòng: DS Huỳnh Thị Mộng Thùy

 

Tập thể Phòng Tổ chức cán bộ

 

Tập thể Phòng Tổ chức cán bộ

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số nhân lực: 07 viên chức và người lao động, trong đó:

- Trưởng phòng: Bác sĩ CKII. Trần Vũ Linh

- Phó Trưởng phòng: Dược sĩ Huỳnh Thị Mộng Thùy

- 01 chuyên viên, 01 nhân viên, 02 kế toán viên trung cấp và 01 hộ lý.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, quản lý và sắp xếp nhân lực trình Ban Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện:

- Quản lý nhân lực và thường xuyên báo cáo, thống kê tình hình nhân lực cho Ban Giám đốc và theo yêu cầu của Sở Y tế.

- Xây dựng Đề án, mô tả các vị trí việc làm đúng theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực.

- Quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại.

- Tổ chức hợp đồng, tuyển dụng theo phân cấp.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng Nội quy, Quy chế làm việc và mối quan hệ làm việc giữa các khoa/phòng trình Ban Giám đốc xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện luân chuyển nhân sự giữa các khoa/phòng.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với công chức, viên chức và người lao động trong toàn Bệnh viện như: Lao động tiền lương, thi đua khen thưởng-kỷ luật, bảo hiểm xã hội.

- Quản lý về nhân lực quân sự, an ninh quốc phòng trong Bệnh viện.

4. Các thế mạnh của phòng

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Ban Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lực lượng cán bộ, viên chức làm việc lâu năm, thạo việc.

- Tập thể phòng đoàn kết, thống nhất trong công việc.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch, làm thống kê báo cáo theo quy định.

Tổ chức thực hiện tốt các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối công chức, viên chức và người lao động trong toàn Bệnh viện.

Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của tất cả viên chức, người lao động trong Bệnh viện  đề xuất với Ban Giám đốc xem xét, giải quyết.

- Các thành tích đã đạt được trong những năm qua:

+ Thực hiện tốt công tác cán bộ, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, quản lý hồ sơ, các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với cán bộ và người bệnh trong Bệnh viện, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

+ Nhiều năm liền đạt Tập thể Lao động xuất sắc, có cá nhân được tặng Bằng khen UBND tỉnh.

+ Công đoàn bộ phận nhiều năm đạt vững mạnh.

5. Định hướng phát triển trong tương lai

          - Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm theo hướng tự chủ về nhân lực hoạt động.

          - Rà soát, bổ sung các chế độ chính sách còn thiếu hoặc không phù hợp trong tình hình mới.

          - Xây dựng kế hoạch, phát triển nhân lực dài hạn ≥ 5 năm.

          - Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ quản lý về các bằng cấp, chứng chỉ theo đúng quy định của pháp luật.