PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

1. Giới thiệu khái quát:

-  Quá trình hình thành phát triển: Phòng Điều dưỡng Bệnh viện được thành lập theo Quyết định số 426/QĐ-SYT ngày 15/01/1996 của Giám đốc Sở Y tế Minh Hải.

- Trưởng phòng qua các thời kỳ:

+ Năm 1996 - 2009: YS. Nguyễn Hồng Sơn

+ Năm 2009 - 2015:  ĐDCĐ. Nguyễn Thị Thu Cúc (Q.Trưởng phòng)

+ Năm 2015 đến nay: CNHS. Đặng Phụng Trang

Trưởng phòng: CNHS. Đặng Phụng Trang
Phó Trưởng phòng: CNĐD. Lê Thị Thùy Linh
Tập thể Phòng Điều Dưỡng

2. Cơ cấu tổ chức:

- Nhân lực: Phòng Điều dưỡng có 09 nhân viên tất cả đều là Cử nhân điều dưỡng.

3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong Bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định;

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình kỹ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của Bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc Bệnh viện phê duyệt;

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

- Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định;

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công;

- Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện;

- Phối hợp với Phòng KHTH đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công trước khi tuyển dụng;

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc bệnh viện phân công.

4. Các thế mạnh của Phòng:

- Lãnh đạo thực hiện triển khai các quy định về chăm sóc người bệnh theo Thông tư 07/2011/TT- BYT.

- Lãnh đạo các khoa thực hiện chăm sóc người bệnh cấp I, lập kế hoạch chăm sóc đạt 100%.

- Phòng điều dưỡng xây dựng nhiều chỉ số nhằm cải tiến chất lượng chăm sóc.

-  Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, hộ lý và y công thực hiện  các quy định, kỹ thuật chuyên môn.    

    *Thành tích: 

- Đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trong năm 2002,2011,2017.

- Đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến trong nhiều năm.

- 01 Cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh năm 2010. Nhiều Cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở trong các năm.

- Tất cả nhân viên Phòng điều dưỡng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Sở Y tế khen trong nhiều năm.                                                                                                                        

 5. Định hướng phát triển:

-  Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát mọi hoạt động Điều dưỡng, Hộ sinh, KTV và Hộ lý đảm bảo sự an toàn và tăng cường sự hài lòng của người bệnh.

- Tiếp tục xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa quy trình điều dưỡng theo tiêu chuẩn nâng cao chất lượng bệnh viện.

- Tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại cho đội ngũ ĐD-HS-KTV toàn bệnh viện.

- Nghiên cứu khoa học thực hành dựa vào bằng chứng để cải tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc và phục vụ người bệnh.

- Phối hợp phòng Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tổng hợp, các khoa tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc cử điều dưỡng tham gia các khóa đào tạo Thạc sĩ Điều dưỡng, Điều dưỡng CKI, liên thông lên Đại học, Cao đẳng, tập huấn tuyến trên. 

- Điều dưỡng tham gia các lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng giao tiếp.

- Chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực ĐD-HS-KTV.