PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 

1. Giới thiệu khái quát:

- Phòng Tài chính kế toán (TCKT) là phòng chức năng nghiệp vụ của Bệnh viện Đa Khoa Bạc Liêu, được thành lập cùng với sự phát triển của Bệnh viện, đến nay phòng TCKT đã hoạt động trên 46 năm với phương châm “ Công khai - Minh bạch - Trung thực – Tận tâm ”

- Lãnh đạo phòng qua các thời kỳ:

+ 1975- 1980: Nguyễn Văn Hổ

+ 1981- 1995: KTTC. Nguyễn Thị Phương Thảo

+ 1995- 2013 : CNKT. Mã Thanh Hồng

+ Từ năm 2013 đến nay: CNKT. Hà Thanh Hương

Trưởng phòng: CNKT. Hà Thanh Hương

Tập thể phòng TCKT

2. Cơ cấu tổ chức:

- Tổng số nhân lực hiện có: 24 người (Thạc sĩ: 01, Đại học: 11, Trung cấp: 12)

- Theo yêu cầu của chuyên môn, vị trí việc làm chia làm 02 bộ phận:

          + Bộ phận nghiệp vụ: 12 (Trong đó: Trưởng phòng phụ trách chung; KT tổng hợp: 1; KT thanh toán: 1; KT công nợ: 1; KT khu DV: 1; KT TSCĐ, kho: 1; KT BC thuế: 1; Thủ quỹ: 1; KT báo cáo BHYT: 4)

          + Bộ phận thu viện phí: 12 (KT quản lý tổ viện phí: 1; KT thu viện phí ở các khoa, phòng: 11)

3. Chức năng và nhiệm vụ:

- Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ tài chính chịu sự quản lý trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, thực hiện chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, Phòng Tài chính kế toán lập dự toán kinh phí được ngân sách cấp, lập kế hoạch thu chi hằng năm của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán, kế toán trong công tác khám chữa bệnh, tổ chức quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo đúng qui định. Thực hiện thu phí không dùng tiền mặt, thu phí thông qua mã QR code và Post.

- Tổ chức kiểm soát thu viện phí và các khoản thu khác theo đúng quy định của Nhà nước.

- Theo kế hoạch Ngân sách và các nguồn thu khác, tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán của Bệnh viện theo đúng chế độ kế toán hiện hành, thực hiện các nghiệp vụ kế toán chính xác kịp thời, tổ chức hướng dẫn kiểm tra giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của toàn Bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, báo cáo thuế, báo cáo ấn chỉ, tổng kết và kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng qui định,.

- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí trình Giám đốc phê duyệt và nộp cơ quan quản lý cấp trên.

- Tổng hợp tình hình số liệu tài chính, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện khi có yêu cầu báo cáo, và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tính chính xác, trung thực của số liệu báo cáo. 

4. Các thế mạnh của phòng:

- Năm 2019 Bệnh viện thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, tự đảm bảo chi thường xuyên và tự cân đối nguồn thu chi, phòng TCKT đã phát huy tốt vai trò tham mưu cho Ban giám đốc trong công tác tài chính kế toán của Bệnh viện, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chi, quản lý kinh tế, tài chính không bị thất thoát, các nguồn thu đều đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

- Tập thể nhân viên phòng TCKT luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao, quan hệ và phối hợp tốt với các phòng, khoa trong Bệnh viện và các tổ chức, cá nhân ngoài Bệnh viện.

- Những thành tích nổi bật: nhiều năm liền đạt Tập thể Lao động xuất sắc, một số cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh và nhận được Bằng khen của UBND tỉnh. 

- Tích cực tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, các phong trào của công đoàn, chính quyền và đạt được các thành tích đáng khích lệ.

Tham gia hoạt động chào mừng ngày 08/03

Hoạt động ngày Thầy thuốc VN 27/02

5. Định hướng phát triển:

- Tham mưu tốt hơn nữa cho Ban giám đốc về tình hình tài chính của Bệnh viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ về quản lý tài chính của Bệnh viện.

- Quản lý và kiểm soát  tốt các nguồn thu, chi sự nghiệp và các nguồn thu khác để bảo đảm nguồn chi thường xuyên và các khoản chi khác.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thu viện phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phối hợp chặt chẽ với các khoa, phòng khác để thực hiện đồng bộ mọi nhiệm vụ được giao để đạt hiệu quả cao nhất.

- Đào tạo nâng cao trình độ (1 thạc sĩ quản lý kinh tế) nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý tài chính Bệnh viện.