THÔNG TIN V/v thực hiện quy định kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược và Kê đơn sử dụng thuốc tránh tương tác chống chỉ định

THÔNG TIN V/v thực hiện quy định kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược và Kê đơn sử dụng thuốc tránh tương tác chống chỉ định

THÔNG TINV/v thực hiện quy định kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu,kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dượcvà Kê đơn sử dụng thuốc tránh tương tác chống chỉ định