HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU TỔ CHỨC CUỘC HỌP  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA BỆNH VIỆN  06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA BỆNH VIỆN 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNGBỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA BỆNH VIỆN  06 THÁNG ĐẦU NĂM 2019           Chiều ngày 19/7/2019 Hội đồng Quản ...