PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

 

I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT

-  Quá trình hình thành phát triển: Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện được thành lập và hoạt động theo lịch sử phát triển của bệnh viện.

- Trưởng phòng qua các thời kỳ:

+ Năm 1975 - 1990: Ông Nguyễn Minh Lương

+ Năm 1990 - 1991: Ông Châu Văn Quang

+ Năm 1991 - 1995: Ông Lâm Thanh Liêm (Phụ trách)

+ Năm 1995 - 2009: Ông Cao Hoàng Dũng

+ Năm 2009 đến nay: Ông Âu Dương Từ

 

Trưởng phòng: CV. Âu Dương Từ

Tập thể Phòng Hành chính - Quản trị

Tập thể Tổ Tài xế

Tập thể Tổ Điện - Nước

Tập thể Tổ Bảo vệ

Tập thể Tổ Công tác đội

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Nhân lực: Phòng Hành chính - Quản trị  có 37 nhân viên trong đó có 02 cử nhân; 04 Kế toán viên trung cấp; 06 nhân viên trung cấp kỹ thuật và 25 nhân viên khác

- Tổ chức bộ máy: Phòng HCQT chia làm 05 bộ phận như sau: Bộ phận Văn thư, Tổ Bảo vệ, Tổ Công tác đội và Tổ Tài xế

 

 

Sơ đồ tổ chức bộ máy Phòng Hành chính - Quản trị

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Lập kế hoạch công tác của phòng để trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

          - Lập kế hoạch cung ứng vật tư, công cụ thiết bị, tài sản phục vụ yêu cầu sinh hoạt của các khoa, phòng trong Bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài sản công.

          - Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định, đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện ( điện thoại, máy Fax..).

          - Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học kỹ thuật... trong toàn bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành máy móc, thiết bị thông dụng phục vụ yêu cầu làm việc của các khoa, phòng trong Bệnh viện.

          - Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị tài sản thông dụng của Bệnh viện.

- Quản lý các phương tiện vận tải của Bệnh viện, điều động xe ô tô đi công tác theo quy định.

- Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy móc, thiết bị thông dụng theo kế hoạch.

          - Đảm bảo việc cung cấp đầy đủ nước sạch, cung cấp điện phục vụ cho yêu cầu chuyên môn và sinh hoạt toàn Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác vệ sinh ngoại cảnh xanh, sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh luôn thông trong Bệnh viện, định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong toàn Bệnh viện.

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự của Bệnh viện, tham gia kiểm tra công tác bảo hộ lao động trong Bệnh viện.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật tư văn phòng phẩm, vật tư trang thiết bị văn phòng thông dụng, báo cáo Giám đốc Bệnh viện.

- Xây dựng định mức tiêu hao vật tư văn phòng phẩm, vật tư thông dụng để trình Giám đốc Bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả, chống lãng phí.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về việc sử dụng vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong toàn Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện phân công.

IV. CÁC THẾ MẠNH CỦA PHÒNG

- Lãnh đạo Phòng, các Tổ trực thuộc thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và lập kế hoạch công tác hàng năm theo đúng quy định.

- Phòng  xây dựng nhiều chỉ số nhằm cải tiến chất lượng công tác.

- Đôn đốc, kiểm tra và sửa chữa, khắc phục các mặt công tác theo từng vị trí công việc nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được phân công.    

* Thành tích:       

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến và hoàn thành tốt nhiệm vụ .

- Nhiều nhân viên trong Phòng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Sở Y tế khen trong nhiều năm.    

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra giám sát mọi hoạt động của phòng và các Tổ trực thuộc đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục xây dựng, cập nhật và chuẩn hóa quy trình nhân viên theo tiêu chuẩn nâng cao chất lượng Bệnh viện.

- Nhân viên tham gia các lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý, kỹ năng giao tiếp.

          - Chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực kế thừa.