Phòng Quản Lý Chất Lượng

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU

 

I.  Giới thiệu:

Bệnh viện được khởi công xây dựng vào năm 1909 và hoàn thành năm 1910, từ đó đến nay, chất lượng khám chữa bệnh luôn là vấn đề được bệnh viện đặt lên hàng đầu. Bệnh viện đã đầu tư nhiều cơ sở vật chất, trang bị nhiều máy móc kỹ thuật hiện đại, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và quản lý cho cán bộ bệnh viện, triển khai các kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Thông tư 19/2013/TT-BYT  ngày 12/07/2013, của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành về việc “Hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện”, yêu cầu các bệnh viện triển khai hệ thống quản lý chất lượng trong bệnh viện và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác chất lượng bệnh viện.

            Xuất phát từ thực tế và nhu cầu trên Phòng Quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu được thành lập ngày 11 tháng 12 năm 2014, theo quyết định số 629/QĐ-SYT của Sở Y tế Tỉnh Bạc Liêu.

 

II. Nguyên tắc:

 Lấy người bệnh làm trung tâm.

Việc bảo đảm và cải tiến chất lượng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của bệnh viện, được tiến hành thường xuyên, liên tục và ổn định.

Các quyết định liên quan đến hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện dựa trên cơ sở pháp luật, cơ sở khoa học với các bằng chứng cụ thể và đáp ứng nhu cầu thực tiễn nâng cao chất lượng của bệnh viện.

Giám đốc bệnh viện chịu trách nhiệm về chất lượng bệnh viện. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là nhân viên y tế) trong bệnh viện có trách nhiệm tham gia hoạt động quản lý chất lượng.

 

III. Nhân lực:

 

1.               ĐD CKI.  Nguyễn Thúy Phương                             Phó Trưởng phòng    

2.               DS.           Nguyễn Thị Hà Anh                                Nhân viên

3.               DS.           Quách Ngọc Dung                                   Nhân viên      

4.               CN.           Võ Thị Trang                                            Nhân viên      

5.               CN.           Đinh Thị Hải Yến                                   Nhân viên                  

6.               CN.           Nguyễn Minh Luân                                 Nhân viên      

7.               CN.           Hồ Thị Bích Tuyền                                 Nhân viên

8.               YS.           Trương Thanh Hải                                  Nhân viên

 

 

 

 

IV. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng:

-         Là phòng chức năng chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Bệnh viện về công tác quản lý chất lượng Bệnh viện.

-            Làm đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, Hội đồng Quản lý chất lượng về công tác quản lý, cải tiến chất lượng toàn Bệnh viện.

Nhiệm vụ:

-         Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

-         Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng.

-         Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục.

-         Làm đầu mối phối hợp với các khoa/phòng giải quyết các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

-         Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với các khoa phòng xây dựng và tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện.

-         Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận.

-         Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các qui định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

-         Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình An toàn người bệnh.

 

V. Hoạt động:

        Khảo sát sự hài lòng người bệnh ngoại trú, nội trú.

-         Tiến hành đo lường thời gian chờ khám của người bệnh  tại Khu khám bệnh

-         Triển khai, quản lý Quy trình báo cáo sự cố

-         Triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện xác định chính xác người bệnh trước khi cung cấp dịch vụ y tế

-         Kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảng kiểm An toàn phẫu thuật

-         Xây dựng, triển khai, đo lường, đánh giá các chỉ số chất lượng Bệnh viện

-         Xây dựng, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy trình chuyên môn kỹ thuật

-         Tổ chức đánh giá chất lượng Bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam do Bộ Y tế ban hành.