Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

1. Trưởng phòng qua các thời kỳ:

- Năm 1975 -> 1982 : YS Hà Thái Sơn                             Phó phòng Y vụ

- Năm 1983 -> 1986 : YS Nguyễn Quân Thành                 Phó phòng Y vụ

- Năm 1986 -> 1996 : BS Nguyễn Hữu Thành                   PGĐ –TP Y vụ

- Năm 1997 -> 2000 : BS Dương Quang Thoại                Trưởng phòng

- Năm 2001 -> 2002 : BS Nguyễn Hồng Sơn                   PGĐ – TP.KHTH

- Năm 2003 -> 2007 : BS Mã Quốc Thiện                         Trưởng phòng

- Năm 2008 -> nay   : BS Dương Quan Thoại                  Trưởng phòng

2. Đội ngũ cán bộ: 21

- 04 BS 

- 04 KSTH

- 02 CĐTH

- 07 ĐDTH

- 02 YS

- 02 Nhân viên khác

Tập thể Phòng Kế hoạch - Tổng hợp. Ảnh: Lâm Thanh Liêm

3. Thành tích đạt được:

Khen thưởng: nhiều năm liền là tập thể lao động giỏi, nhiều bằng khen cấp Sở, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh và chứng nhận tập thể đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, có cá nhân là chiến sĩ thi đua Toàn quốc, chiến sĩ thi đua cơ sở cấp tỉnh và được tặng bằng khen của UBND tỉnh.

Công tác duyệt mổ của Phòng Kế hoạch - Tổng hợp

Nhân viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đang truy cập số liệu

Nhân viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đang trực mạng vi tính của Bệnh viện

Ảnh 7

Nhân viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp đang lưu trữ hồ sơ bệnh án