BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU BÁO CÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU Y CỤ, BÔNG BĂNG, VẬT TƯ Y TẾ ( PHẦN CÒN LẠI VÀ BỔ SUNG) THUỘC DỰ ÁN CUNG ỨNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ SINH PHẨM Y TẾ, Y CỤ, BÔNG BĂNG, VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CHO ĐIỀU TRỊ NĂM 2020 - 2021

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU BÁO CÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU Y CỤ, BÔNG BĂNG, VẬT TƯ Y TẾ ( PHẦN CÒN LẠI VÀ BỔ SUNG) THUỘC DỰ ÁN CUNG ỨNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ SINH PHẨM Y TẾ, Y CỤ, BÔNG BĂNG, VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CHO ĐIỀU TRỊ NĂM 2020 - 2021

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU BÁO CÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU Y CỤ, BÔNG BĂNG, VẬT TƯ Y TẾ ( PHẦN CÒN LẠI VÀ BỔ SUNG) THUỘC DỰ ÁN CUNG ỨNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ SINH PHẨM Y TẾ, Y CỤ, BÔNG BĂNG, VẬT TƯ Y TẾ ...
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU BÁO CÁO KẾT  QUẢ TRÚNG THẦU Y CỤ, BÔNG BĂNG - VẬT TƯ Y TẾ THUỘC DỰ ÁN CUNG ỨNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ SINH PHẨM Y TẾ, Y CỤ, BÔNG BĂNG - VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CHO ĐIỀU TRỊ BỆNH NĂM 2020 - 2021

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU BÁO CÁO KẾT QUẢ TRÚNG THẦU Y CỤ, BÔNG BĂNG - VẬT TƯ Y TẾ THUỘC DỰ ÁN CUNG ỨNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ SINH PHẨM Y TẾ, Y CỤ, BÔNG BĂNG - VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CHO ĐIỀU TRỊ BỆNH NĂM 2020 - 2021

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU BÁO CÁO KẾT  QUẢ TRÚNG THẦU Y CỤ, BÔNG BĂNG - VẬT TƯ Y TẾ THUỘC DỰ ÁN CUNG ỨNG HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM VÀ SINH PHẨM Y TẾ, Y CỤ, BÔNG BĂNG - VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CHO ĐIỀU TRỊ ...
Bệnh viện Đa Khoa Bạc Liêu Báo Cáo Kết Quả Trúng Thầu Y cụ, bông băng - vật tư y tế thuộc dự án cung ứng hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế, y cụ, bông băng - vật tư y tế phục vụ cho điều trị bệnh năm 2019 - 2020 như sau:

Bệnh viện Đa Khoa Bạc Liêu Báo Cáo Kết Quả Trúng Thầu Y cụ, bông băng - vật tư y tế thuộc dự án cung ứng hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế, y cụ, bông băng - vật tư y tế phục vụ cho điều trị bệnh năm 2019 - 2020 như sau:

Bệnh viện Đa Khoa Bạc Liêu Báo Cáo Kết Quả Trúng Thầu Y cụ, bông băng - vật tư y tế thuộc dự án cung ứng hóa chất xét nghiệm và sinh phẩm y tế, y cụ, bông băng - vật tư y tế phục vụ cho điều trị bệnh ...